Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden advocaat

Algemene voorwaarden
van de besloten vennootschap Tripleclean Nederland B.V. ,
gevestigd te Winterswijk

Algemeen

Artikel 1.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden
  van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van
  de besloten vennootschap Tripleclean Nederland B.V. gevestigd te Winterswijk,
  verder kortweg te noemen Tripleclean Nederland B.V. , de uitvoering daaronder
  begrepen; alle overeenkomsten waarbij Tripleclean Nederland B.V. als dienstverlener
  optreedt alsmede op alle met haar gesloten overeenkomsten van koop en
  verkoop van zaken alsmede op alle gemengde overeenkomsten.
 2. Afwijkende voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de wederpartij, verbinden
  Tripleclean Nederland B.V. slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel
  door de directie van Tripleclean Nederland B.V. worden overeengekomen.
 3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige
  voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij en
  algemene voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de algemene
  voorwaarden van Tripleclean Nederland B.V. van kracht zijn, tenzij anders is
  overeengekomen en schriftelijk door de directie van Tripleclean Nederland B.V. is
  bevestigd.

Aanbiedingen

Artikel 2.

 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publikaties van Tripleclean
  Nederland B.V. voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.
  Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Tripleclean Nederland B.V. , zijn aan
  wijzigingen onderhevig, zonder dat Tripleclean Nederland B.V. gehouden zal zijn
  hiervan bericht te geven.
 2. De door Tripleclean Nederland B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief
  verzekerings- vracht- en leveringskosten. Extra kosten van spoed of expressezendingen
  komen voor rekening van de wederpartij.
 3. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van
  Tripleclean Nederland B.V. gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als
  fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als
  deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Tripleclean Nederland B.V. gegeven data
  zijn slechts te beschouwen als streefdata.

Prijzen

Artikel 3.

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten
  van materialen, vervoer, lonen, leges, belastingen en heffingen, invoerrechten en
  verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de
  overeenkomst.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook na de orderbevestiging
  of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de
  aanbieding, indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren
  als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks
  ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare
  omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.
  Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst
  wordt verhoogd en de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
  uitoefening van bedrijf of beroep, is de wederpartij bevoegd in dat geval de
  overeenkomst te ontbinden.
 3. Tripleclean Nederland B.V. zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd
  ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele
  meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom
  respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 4. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen
  optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van
  Tripleclean Nederland B.V. aanpast.

Totstandkoming en annulering der overeenkomst

Artikel 4.

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de
  directie van Tripleclean Nederland B.V. en/of haar daartoe blijkens het
  handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte
  aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de
  directie van Tripleclean Nederland B.V. deze schriftelijk bevestigd heeft en de
  wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.
 2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van
  verzending der bevestiging. Een door Tripleclean Nederland B.V. afgegeven of
  verzonden pakbon, vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een
  bevestiging t.a.v. de daarop betrekking hebbende overeenkomst.
 3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van
  Tripleclean Nederland B.V. binden deze laatste niet, voor zover deze niet
  schriftelijk door haar bevestigd zijn.
  Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en
  werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie
  hebben.
 4. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of
  annulering van de opdracht daardoor voor Tripleclean Nederland B.V. ontstane
  schade – reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke – te
  vergoeden, ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen – voor de wijziging
  en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van Tripleclean Nederland B.V.
  daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht 80 % van het gebruikelijk door Tripleclean
  Nederland B.V. voor de betreffende dienstverlening gehanteerde tarief te bedragen
  danwel, indien het gaat om levering van zaken, 40% van de koopsom. Tripleclean
  Nederland B.V. behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te
  vorderen.

Levering

Artikel 5.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen
  leveringstermijn slechts bij benadering. Tripleclean Nederland B.V. is niet
  aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke
  oorzaak dan ook en de wederpartij is mitsdien ook bij afwijking van de
  leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de
  leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding,
  ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze
  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde
  contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van
  overmacht.
 3. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als
  ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de te leveren zaken tijdig
  door derden zullen worden geleverd.
 4. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst
  in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Tripleclean Nederland B.V.
  is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit
  van Tripleclean Nederland B.V. zijn en indien gedeeltelijke of gehele
  vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Tripleclean Nederland
  B.V. is tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Iedere overeenkomst wordt door Tripleclean Nederland B.V. aangegaan onder de
  voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Tripleclean
  Nederland B.V. is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten
  genoegen van Tripleclean Nederland B.V. voldoende zekerheid stelt ter dekking
  van zijn verplichtingen jegens Tripleclean Nederland B.V. . Tripleclean Nederland
  B.V. is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de levering op te
  schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
 6. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken aan wederpartij of
  een door deze aangewezen derde worden afgegeven of het bedrijf van Tripleclean
  Nederland B.V. verlaten.

Aansprakelijkheid

Artikel 6.

 1. Tripleclean Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of
  verband houdt met door haar geleverde zaken, verrichte werkzaamheden of
  verstrekte adviezen, noch voor schade aan zaken, noch voor letsel aan personen,
  noch voor enige vorm van indirecte schade zoals bedrijfstagnatie, winst- of
  omzetderving, renteverliezen, kosten van technische expertise en juridische
  adviezen en bijstand en andere soorten van gevolgschade.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor fouten of verzuimen van
  derden of van haar eigen personeel, zelfs als deze te beschouwen zijn als
  hulppersoon bij de uitvoering der overeenkomst, tenzij het gaat om schade
  veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel van Tripleclean Nederland
  B.V.
 3. De wederpartij vrijwaart Tripleclean Nederland B.V. voor elke aanspraak van
  derden tot schadevergoeding jegens Tripleclean Nederland B.V., uit welke hoofde
  ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
 4. De wederpartij vrijwaart Tripleclean Nederland B.V. voor elke aanspraak van een
  publiekrechtelijk rechtspersoon ten titel van leges, heffing, boete of uit welke
  hoofde dan ook, samenhangend met de door Tripleclean Nederland B.V.
  verleende diensten en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
 5. Ingeval Tripleclean Nederland B.V., ondanks het in het voorgaande leden
  bepaalde, aansprakelijk gehouden wordt is zij slechts gehouden om die schade te
  vergoeden die in het desbetreffende geval onder de door Tripleclean Nederland
  B.V. gesloten verzekering wordt uitgekeerd, danwel wanneer Tripleclean
  Nederland B.V. in het desbetreffende geval niet verzekerd is het bedrag dat
  Tripleclean Nederland B.V. ter zake die schade kan verhalen op derden.
 6. Indien, ondanks het bovenstaande, Tripleclean Nederland B.V. aansprakelijk
  geacht wordt voor enige schade zal zij jegens de wederpartij niet gehouden zijn
  om enige schadevergoeding groter dan vijf maal het aan wederpartij in rekening
  gebrachte bedrag te vergoeden

Betaling.

Artikel 8.

 1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen veertien
  dagen na factuurdatum ten kantore van Tripleclean Nederland B.V. of een door
  haar aan te wijzen derde. Tripleclean Nederland B.V. behoudt zich echter het
  recht voor om aan bepaalde wederpartijen slechts te leveren met inachtneming
  van een kortere betalingstermijn. Tripleclean Nederland B.V. is gerechtigd, indien
  zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling
  van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij aan Tripleclean Nederland
  B.V. vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand
  of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag.
  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering
  komen ten laste van de wederpartij.
  De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te
  vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 250,= en
  worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt
  gegeven.
 3. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks
  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen terzake van
  diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente
  als bedoeld in dit artikel, is Tripleclean Nederland B.V. gerechtigd jegens de
  wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de
  verbintenis zijn veroorzaakt.
 4. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van
  betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de
  wederpartij , of indien op roerende of onroerende zaken van de wederpartij,
  beslag wordt gelegd, zal Tripleclean Nederland B.V. het recht hebben de overeenkomst
  of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden,
  zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden
  te zijn, te annuleren en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, zich te
  onthouden van de levering van nog niet geleverde zaken, respectievelijk de nog
  niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van Tripleclean
  Nederland B.V. op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de
  verbintenis en het recht van Tripleclean Nederland B.V. om bij verzuim de overeenkomst
  om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding.
  In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering, ook die waarvan de
  betalingstermijn nog niet is verstreken, die Tripleclean Nederland B.V. ten laste
  van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Klachten

Artikel 9.

 1. Iedere klacht terzake van onvolledige of onjuiste levering van zaken en of
  schriftelijke bescheiden, dient onverwijld, in ieder geval binnen 48 uur na
  levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar
  gemaakt. Wederpartij is gehouden bij ontvangst de geleverde zaken grondig te
  inspecteren.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is, indien haar dienstverlening of de geleverde zaken
  en bescheiden gebreken vertonen tot niet meer gehouden dan tot het leveren
  van overeenkomstige zaken en/of diensten vanuit haar bedrijfsruimte te
  Winterswijk, Nederland, binnen de gebruikelijk door Tripleclean Nederland B.V.
  gehanteerde bedrijfstijden.HoofdelijkheidArtikel 10.1. Al hetgeen – betaling of anderszins – waartoe Tripleclean Nederland B.V. terzake
  van de uit enige overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende
  verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door
  de eigenaar of bestuurder van de wederpartij, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid
  ten aanzien van de geleverde zaken en bescheiden heeft,
  inclusief de houder van het kenteken, ongeacht of zij de opdrachten aan
  Tripleclean Nederland B.V. tot levering van zaken of diensten op eigen naam
  en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van derden hebben verstrekt,
  met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

  2. Eenieder die in de uitoefening van een bedrijf of beroep, althans tegen betaling
  van een vergoeding, ten behoeve van een derde, al dan niet op eigen naam,
  overeenkomsten met Tripleclean Nederland B.V. aangaat, is hoofdelijk, naast
  bedoelde derde aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst
  voortvloeiende verplichtingen en vergoeding van alle schade die Tripleclean
  Nederland B.V. lijdt als gevolg van handelen of nalaten van die derde bij de
  uitvoering van de overeenkomst of welke anderszins daaruit voortvloeit.

Overmacht.

Artikel 11.

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Tripleclean Nederland
  B.V. , indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of
  tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
  de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden,
  ter keuze van Tripleclean Nederland B.V. , zonder dat Tripleclean Nederland B.V.
  tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de
  verplichting van wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten
  te betalen onverlet.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van
  Tripleclean Nederland B.V. onafhankelijk – ook al was deze ten tijde van de
  totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – ten gevolge waarvan de
  nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en
  billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval
  begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
  werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van
  Tripleclean Nederland B.V. of in dat van één of meer van haar leveranciers,
  vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of
  onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval,
  ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en
  overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

Artikel 12.

 1. Alle geleverde zaken en bescheiden blijven het eigendom van Tripleclean
  Nederland B.V. totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de
  betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens
  Tripleclean Nederland B.V. heeft voldaan. Tot dat moment wordt de wederpartij
  geacht de zaken van Tripleclean Nederland B.V. in bruikleen te hebben. Hij mag
  de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen,
  verpanden of leveren.
  Hij wordt geacht de zaken uitsluitend voor Tripleclean Nederland B.V. om niet te
  houden, zodat Tripleclean Nederland B.V. behalve eigenaar tevens middels hem
  de bezitter van de zaken blijft.
 2. Tripleclean Nederland B.V. is onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om in
  geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling
  de door Tripleclean Nederland B.V. geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe
  de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.

Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 14.

 1. Op alle door Tripleclean Nederland B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede de
  daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle
  geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de
  tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, behoudens wettelijke
  beperkingen, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde
  Rechter te Zutphen, tenzij Tripleclean Nederland B.V. er de voorkeur aan geeft
  zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van
  de wederpartij of tot een andere bevoegde Rechter.
X